Leksikon

Literatura i izvori

75. godina Županijske gospodarske komore Karlovac / priredili Kovačević, Božo; Dujo Nekić; Nikola Perić. Karlovac : Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Karlovac, 2004.

Almanah grada Karlovca / ur. Marko Sablić. Zagreb : Štamparija „Gaj“, 1933.

Baić, Ivan; Dragomir Šuka. Grafička mapa zaštitnih znakova ŽEČE (rukopis). Karlovac, 1995.

Blašković, Vladimir. Osnovne geografske oznake Karlovca. // Zbornik Gradskog muzeja Karlovac, svezak 1. Karlovac : Gradski muzej Karlovac, 1964. Str. 9-23.

Bučar, Ines. Kultura, znanost i informiranje [citirano: 2014-12-08]. Državni arhiv u Karlovcu. Dostupno na: http://www.da-ka.hr/?page_id=329

Čulig, Igor. Inženjer Nikola Marić : tehnička poslovnica za stambeno, javno i industrijsko. // V. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini (zbornik radova). Rijeka : Pro torpedo, 2014. Str. 531-544.

Čulig, Igor. Iz modernog Karlovca : nacrti iz građevinske tvrtke Nikole Marića kao osnova za pogled u modernističku izgradnju od 1923. do 1946. godine (katalog izložbe). Karlovac : Gradski muzej Karlovac, 2011.

Čulig, Igor. Nacrti iz modernog Karlovca : ostavština građevinske tvrtke Nikole Marića u Gradskom muzeju Karlovac kao osnova za pogled u modernističku izgradnju od 1923. do 1946. godine. // Katalozi i monografije 8. Karlovac : Gradski muzej Karlovac, 2012.

Der Bauinteressent, Beilage zur “Wiener Bauindustrie–Zeitung” / XXIII. Jahrgang / Nr. 34 / Wien 26. Mai 1905., str. 281, 287
Dostupno na:
Österreichische Nationalbibliothek / AustriaN Newspapers Online
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=wbz&datum=1905&page=759&size=94

Dioničko društvo domaće tvornice predenja i tkanja Duga Resa 1884. – 1934.. Duga Resa : Domaća tvornica predenja i tkanja Duga Resa, 1934.

D. d. domaće tvornice predenja i tkanja pamuka Duga Resa. [12. prosinca 2012.]. // Dostupno na: http://arhinet.arhiv.hr/details.aspx?ItemId=1_5936. Broj fonda: HR-DAKA-112

Dumbović Bilušić, Biserka; Brankica Petrović. Duga Resa, industrijski grad s prijelaza 19. na 20. st. i mogućnost preobrazbe za 21. st. // Grad za 21. stoljeće : zbornik / ur. Mirjana Goršić. Karlovac : Naklada Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac, 2001. (Biblioteka Psefizma). Str. 88-105.

Goršić, Mirjana. Željeznički kompleks Karlovac : tehničko-tehnološki elementi. // Grad za 21. stoljeće : zbornik / ur. Mirjana Goršić. Karlovac : Naklada Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac, 2001. (Biblioteka Psefizma). Str. 118-127.

Goršić, Mirjana et al. Karlovački proizvod za 5 kontinenata : Tvornica potkivačkih čavala Mustad Karlovac. Karlovac : Naklada Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac, 2000. (Biblioteka Psefizma)

Gradska električna centrala 1907. – 1948. : sumarni inventar / izradio Ratko Matko. Zagreb : Državni arhiv u Zagrebu, 2010. Broj fonda: HR DAZG 257

HEP Elektra Karlovac : Povijest [citirano: 2015-08-12]. Dostupno na: http://www.hep.hr/ods/dp/povijestList.aspx?dp=karlovac

Herman, Žarko; Ivo Vedriš; Vlado Petrić. Almanah kožarstva u Karlovcu. Karlovac : Industrija koža Ivo Marinković, 1962.

Izvješće o obavljenoj reviziji pretvorbe i privatizacije: Kordun, Karlovac, prosinac 2002. [citirano: 2016-09-02]. Karlovac: Republika Hrvatska-Državni ured za reviziju - Područni ured Karlovac. Dostupno na: http://www.revizija.hr/izvjesca/2007/revizije-pretvorbe-i-privatizacije/419-kordun-karlovac.pdf

Izvješće o obavljenoj reviziji pretvorbe i privatizacije: Ilovac, Karlovac, ožujak 2002. [citirano: 2016-09-02]. Karlovac: Republika Hrvatska-Državni ured za reviziju - Područni ured Karlovac. Dostupno na: http://www.revizija.hr/izvjesca/2007/revizije-pretvorbe-i-privatizacije/321-ilovac-karlovac.pdf

Izvješće o obavljenoj reviziji pretvorbe i privatizacije : ŽEČE, Karlovac, 23. lipnja 2003. [citirano: 2014-12-11]. Karlovac : Republika Hrvatska Državni ured za reviziju – Područni ured Karlovac. Dostupno na: http://www.revizija.hr/izvjesca/2007/revizije-pretvorbe-i-privatizacije/885-zece-karlovac.pdf

Josip Kraš, Karlovac : 1920. - 1990. Karlovac : Tvornica kože, obuće i gumenih proizvoda Josip Kraš, 1990.

Jugoturbina 1949. - 1959. Karlovac : Jugoturbina ; Zagreb : Interpublic, 1959.

Karlovački leksikon / ur. Ivan Ott ml. Zagreb : Školska knjiga ; Karlovac : Naklada Leksikon, 2008.

Katalog proizvoda. Zagreb : Lola Ribar d.d., 2015.

Kaštel na vrhuncu : oglašavanje i ambalaža lijekova tvornice Kaštel u Zagrebu 1930- tih i 1940- tih : Knjižnica HAZU, Zagreb, 18. studenoga 2016. – 31. siječnja 2017. / [fotografije Srećko Budek ; urednice kataloga i autorice tekstova Stella Fatović-Ferenčić, Silvija Brkić Midžić].

Kolar-Dimitrijević, Mira. Privredni razvoj Karlovca između dva rata. // Karlovac 1579-1979 / ur. Tomislav Majetić, Katica Miholović, Đuro Zatezalo. Karlovac : Historijski arhiv u Karlovcu, 1979.

Kordun 1916. - 1966. Karlovac : Kordun, 1966.

Kovačević, Božidar. Karlovačka industrija i bankarstvo između dvaju ratova (1918. - 1941.). Karlovac : Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Karlovac, 2013.

Kovačević, Božidar. Karlovačko gospodarstvo. // Karlovac / ur. Milan Kruhek. Karlovac : Gradski muzej Karlovac ; Poglavarstvo Grada Karlovca, 1998. Str. 47-75.

Križanić, Branka. Duga Resa od mlina do urbano-industrijske vizure grada na vodi. // Grad za 21. stoljeće (zbornik). / ur. Mirjana Goršić. Karlovac : Naklada Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac, 2001. (Biblioteka Psefizma). Str. 106-117.

Lulik, Josip. Razvitak radničkog pokreta u Dugoj Resi od kraja 19. stoljeća do 1920. godine. // Duga Resa : radovi iz dalje prošlosti, NOB-e i socijalističke izgradnje. 15(1986). / ur. Đuro Zatezalo. Karlovac : Historijski arhiv u Karlovcu, 1986. Str. 284-303.

Miholović, Katica. Karlovački cehovi i obrti u XVIII i XIX stoljeću. // Karlovac : radovi i građa iz dalje i bliže prošlosti. 2(1970). / ur. Đuro Zatezalo. Karlovac : Historijski arhiv u Karlovcu, 1970. Str. 105-160.

Perić, Nikola. Pivovara : dubovačka majka. // Svjetlo : časopis za društvena zbivanja, kulturu i umjetnost. 4-5(1999). Karlovac : Ogranak Matice hrvatske Karlovac, 1999. Str. 76-81.

Polović, Draženka; Radovan Radovinović. Sto godina modernog vodovoda u Karlovcu. Karlovac: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, 2014.

Radovinović, Radovan. Stari Karlovac : ulice, kuće, ljudi. Karlovac : Tiskara Pečarić i Radočaj , 2010.

Specijalni medicinski preparati : Kaštel / Karlovac : Kaštel, tvornica kemijsko-farmaceutskih proizvoda d.d. Karlovac, 1926.

Starčević, Ante. Mlin koji je tri puta izrastao iz pepela. // Kameleon 32(2005). Karlovac : Kameleon - udruga za etiku i kreativnost medija, 2005.

Strohal, Rudolf. Grad Karlovac opisan i orisan. Karlovac : autorova naklada, 1906.

Szabo, Agneza. Gradska uprava i privredni razvoj Karlovca 1884. - 1914. // Historijski zbornik. god. XLII (1)1989. Zagreb : Savez povijesnih društava Hrvatske, 1989. Str. 183-210.

Vrbetić, Marija. Karlovačke tiskare // Karlovac 1579-1979 / ur. Tomislav Majetić, Katica Miholović, Đuro Zatezalo. Karlovac : Historijski arhiv u Karlovcu, 1979. Str. 275-287.

Zatezalo, Đuro. Kupa kao plovni put u XVIII i XIX stoljeću. // Karlovac : radovi i građa iz dalje i bliže prošlosti. 2(1970). / ur. Đuro Zatezalo. Karlovac : Historijski arhiv u Karlovcu, 1970. Str. 7-104.