Leksikon

Industrijska baština

Definicija industrijske baštine
(Nižnijtagilska povelja o očuvanju industrijske baštine)

Industrijska baština sastoji se od ostataka industrijske kulture koji su od povijesne, tehnološke, društvene, arhitektonske ili znanstvene vrijednosti. Ovi ostaci se sastoje od zgrada i strojeva, radionica, mlinova i tvornica, rudnika i položaja za obradu i rafiniranje, skladišta i prodavaonica, mjesta gdje se energija proizvodi, prenosi i koristi, prijevoznih sredstava sa pripadajućom infrastrukturom, također i od prostora koji se koriste za društvene aktivnosti povezane sa industrijom, kao što su stanovanje, religijsko bogoslužje ili obrazovanje.

Industrijska arheologija je interdisciplinarna metoda proučavanja svih svjedočanstava, materijalnih i nematerijalnih, dokumenata, artefakata, stratigrafije i građevinskih struktura, ljudskih naselja te prirodnih i urbanih krajolika, stvorenih za ili kroz industrijsku aktivnosti. Koristi se onim metodama istraživanja koje su najprikladnije za poboljšavanje razumijevanja industrijske prošlosti i sadašnjosti.

Povijesni period od glavnog interesa proteže se od početaka industrijske revolucije u drugoj polovini osamnaestog stoljeća sve do naših dana (uključujući i njih), uz to obuhvaćajući pred i proto industrijske korijene. Osim toga, oslanja se na proučavanje rada i radnih tehnika koje su obuhvaćene poviješću tehnologije.

(Tekst ove povelje ratificiran je na nacionalnoj skupštini TICCIH-a održanoj u Moskvi 17. srpnja 2003. godine; neslužbeni prijevod)

***
Definition of industrial heritage
The Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage
Industrial heritage consists of the remains of industrial culture which are of historical, technological, social, architectural or scientific value. These remains consist of buildings and machinery, workshops, mills and factories, mines and sites for processing and refining, warehouses and stores, places where energy is generated, transmitted and used, transport and all its infrastructure, as well as places used for social activities related to industry such as housing, religious worship or education.

Industrial archaeology is an interdisciplinary method of studying all the evidence, material and immaterial, of documents, artefacts, stratigraphy and structures, human settlements and natural and urban landscapes, created for or by industrial processes. It makes use of those methods of investigation that are most suitable to increase understanding of the industrial past and present.

The historical period of principal interest extends forward from the beginning of the Industrial Revolution in the second half of the eighteenth century up to and including the present day, while also examining its earlier pre-industrial and proto-industrial roots. In addition it draws on the study of work and working techniques encompassed by the history of technology.