Dokumenta

HGK - Županijska gospodarska komora u Karlovcu

 • 75. godina Županijske gospodarske komore Karlovac

  75. godina Županijske gospodarske komore Karlovac / priredili Božo Kovačević, Dujo Nekić, Nikola Perić ; fotografije Marko Čolić et. al.>. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Karlovac, 2004.
  ISBN 953-6207-36-3
  ***
  Izdavač:
  Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Karlovac
  Za izdavača:
  mr. Zlatko Kuzman
  Priredili:
  Božo Kovačević, Dujo Nekić, Nikola Perić
  Fotografije:
  Marko Čolić, Josip Desović, Danko Fajt, Josip Galović, Nada Gogić, Boris Grgić, Željko Latković, Darko Marinić, Dinko Neskusil, Stevo Sabljarić, Andrija Štalcer, Tomo Vičić, Nino Vranić

  Grafičko oblikovanje i tisak:
  Tiskara “Pečarić & Radočaj”, Karlovac
  Naklada: 500 primjeraka

 • Karlovačka industrija i bankarstvo između dvaju ratova

  Karlovačka industrija i bankarstvo između dvaju ratova (1918. - 1941.) / Božidar - Božo Kovačević
  2013. g.
  ***
  85 godina Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Karlovac

  Izdavač
  Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Karlovac
  Za izdavača
  dr. sc. Zlatko Kuzman
  Autor
  Božidar Kovačević, dipl. oec.
  Fotografije
  mr. sc. Zvonimir Gerber, Dinko Neskusil, Tiskara Pečarić & Radočaj
  Grafičko oblikovanje i tisak
  Tiskara Pečarić & Radočaj, Karlovac
  Naklada
  300 primjeraka
  ISBN 978-953-7622-46-6

Iz Leksikona